Posters with LaTeX

วันหน้าอาจจะต้องใช้ จดไว้ links ไว้ก่อน

  1. Making big posters in straight LaTeX
  2. LaTeX DIN A0 Poster Style
  3. Latex Poster Template
  4. LaTeX Template for Conference Posters

ทั้งสี่อันไม่รู้ความสามารถเป็นอย่างไรบ้าง แต่ดูแนวโน้มแล้วเหมาะกับแนวคิดของที่ภาควิชาฯ
อนึ่งการประชุมวิชาการเริ่มมีการใช้การแสดงผลงานแบบ interactive โดยใช้ Poster ซึ่งไม่ได้
เป็นการแบ่งระดับของประชุมวิชาการแต่อย่างใด