Circuit_macros Version 6.23: Drawing electric circuits and other line diagrams.

Circuit_macros Version 6.23: Drawing electric circuits and other line diagrams.

และแล้วอาจารย์ก็เริ่มสนับสนุนการใส่สี ปัจจุบันการใส่สีให้รูปภาพในเอกสารวิชาการ
ถือเป็นเรื่องปกติแล้วครับ เพราะการพิมพ์สีนั้นถึงแม้จะเป็นเครื่องอิงค์เจ๊ตหมึกก็ไม่
เลอะเหมือนแต่ก่อน เครื่องเลเซอร์สีก็ราคาถูก การส่งหนังสือเป็นไฟล์ pdf ก็เป็น
เรื่องปกติ วารสารวิชาการก็ยอมรับภาพสี

ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกที่โปรแกรมวาดรูปจะต้องสนับสนุนสี แฮะ ๆ มาแบบง่าย ๆ ซะ
ด้วย