MiKTeX 2.7-2.8 (XeTeX) with Thai


หลังปลุกปล้ำกับมันซะนาน ก็ได้รูปแบบที่เหมาะสม อย่างไรก็ตามการตัดคำที่ได้อาจจะยังไม่ดีนัก ต้องปรับแต่งด้วยมือบ้าง ล่าสุดได้รับคำแนะนำจากคุณ Chakkree (ดูความเห็นข้างล่าง) ในเรื่องการแก้ไขปัญหาสระลอย ถึงตอนนี้เราก็สามารถใช้ฟอนต์ Angsana New ได้แล้วครับ

 1. ติดตั้ง MiKTeX 2.7 -2.8 แบบตัวเล็กแล้วค่อยคิดตั้งเอาเพิ่มภายหลัง
 2. ผู้ใช้ WinEDT นั้น ตัวโปรแกรมจะไม่รองรับ UTF-8 สองภาษา ดังนั้นให้ใช้บรรณาธิกรณ์ตัวอื่นเช่น Notepad++, TeXMaker ฯลฯ เพื่อตัดความยุ่งยากในการใช้ TeXMaker ขอแนะนำให้ใช้ Notepad++ บวกกับ command line หรือใช้ texworks ก็จะง่ายที่สุด
 3. การคอมไพล์ควรทำผ่าน Command line (ไม่จำเป็นสำหรับ texworks) เพื่อจะได้สังเกตเห็นข้อผิดพลาดในการคอมไพล์กรณีที่ใช้ TeXMaker เวลาสั่งผ่าน command line ก็ใช้คำสั่ง xelatex file.tex
 4. ตัวอย่างไฟล์
   

  % — TestXeTeX_SetAngsana.tex——-
  % — Chakkree Tiyawongsuwan —-
  %
  % อ้างอิง http://markmail.org/message/ulp3lmxfg5biv7b5
  %
  \documentclass[12pt,a4paper]{book}
  \usepackage{fontspec}
  \usepackage{xunicode}
  \usepackage{xltxtra}
  
  \XeTeXlinebreaklocale “th”
  \defaultfontfeatures{Scale=1.23}
  \renewcommand{\baselinestretch}{1.6}
  %========================================
  % สีแดงสำหรับ MikTeX บน windows และให้ลบส่วนสีน้ำเงินออก
  \fontspec[
    ItalicFont={Angsana New Italic:script=thai},
    BoldFont={Angsana New Bold:script=thai},
    BoldItalicFont={Angsana New Bold Italic:script=thai},
  ]{Angsana New:script=thai}
  \setmainfont{Anagsa New:script=thai}
  
  % สีน้ำเงิน สำหรับ Texlive (ให้ลบส่วนสีแดงออก)
  \setmainfont[BoldFont={Garuda-Bold:script=thai},
           ItalicFont={Garuda-Oblique:script=thai},
           BoldItalicFont={Garuda-BoldOblique:script=thai}
          ]{Garuda:script=thai}
  %==================================================
  \setsansfont{Angsana New:script=thai}
  
  
  \setmonofont[Scale=0.8]{Tahoma:script=thai}
  \begin{document}
  \noindent ป้า กะ ปู่ กู้อีจู้ ตัวปกติ\\
  {\itshape ป้า กะ ปู่ กู้อีจู้ ตัวเอียง} \\
  {\bfseries ป้า กะ ปู่ กู้อีจู้ ตัวหนา } \\
  {\bfseries\itshape ป้า กะ ปู่ กู้อีจู้ ตัวหนาเอียง} \\
  
  \noindent ทดสอบใช้คำสั่ง \LaTeXe{}\\
  ป้า กะ ปู่ กู้อีจู้ ตัวปกติ\\
  \textbf{ป้า กะ ปู่ กู้อีจู้ ตัวหนา}\\
  \textit{ป้า กะ ปู่ กู้อีจู้ ตัวเอียง}\\
  \textsl{ป้า กะ ปู่ กู้อีจู้ ตัวเอน}\\
  \textbf{\textit{ป้า กะ ปู่ กู้อีจู้ ตัวหนาเอียง}}\\
  \texttt{ป้า กะ ปู่ กู้อีจู้ ตัวพิมพ์}\\
  
  \noindent The quick brown fox jumps over the lazy dog\\
  \textbf{The quick brown fox jumps over the lazy dog}\\
  \textit{The quick brown fox jumps over the lazy dog}\\
  \textsl{The quick brown fox jumps over the lazy dog}\\
  \textbf{\textit{The quick brown fox jumps over the lazy dog}}\\
  \texttt{The quick brown fox jumps over the lazy dog}\\
  \end{document}

 5. สำหรับ Windows XP ให้ไปที่ Start->run แล้วสั้ง cmd เพื่อเปิดหน้าต่าง command line ขึ้นมา เข้าไปยังโฟลเดอร์ที่เก็บไฟล์ที่ได้สร้างไว้ ในที่นี้คือ test.tex จากนั้นสั่ง xelatex test ส่วนบรรณาธิกรณ์ที่เหมาะสมสำหรับ XeTeX มาก ๆ คือ TeXworks ไว้จะเขียนถึงอีกที
 6. เอกสารที่ได้จะเป็น pdf เรียกดูได้ด้วย Adobe Reader (ซึ่งเร็วและฟรี)
 7. ในกรณีมีการแก้ไขเอกสาร ก่อนสั่งคอมไพล์ให้ปิดเอกสาร pdf นั้น ๆ ก่อน (ไม่จำเป็นสำหรับ texworks) เพราะว่า Adobe Reader จะล็อคไฟล์นั้น ๆ ไม่ให้แก้ไขได้

สำหรับ Notepad++ ให้คัดลอกข้อความทั้งหมดไปใส่ แล้วให้ไปที่เมนู Format และเลือก Encode in UTF-8 จากนั้นให้ลบข้อความที่เป็นภาษาไทยออกทั้งหมดแล้วพิมพ์เข้าไปใหม่ เพื่อให้ข้อความภาษาไทยเป็น UTF-8 จัดเก็บไฟล์ให้มีนามสกุล tex เช่น test.tex

\font\textbf=”Angsana New Bold:script=thai” at 16pt 

\font\textit=”Angsana New Italic:script=thai” at 16pt

 

Advertisement

54 comments on “MiKTeX 2.7-2.8 (XeTeX) with Thai

 1. เรียน ผู้รู้
  ผมลง XeTeX ตามขั้นตอนแล้ว โดยโหลด font ใหม่ ไปไว้ที่ font folder เรียบร้อย โดยใช้ใช้บรรณาธิกรณ์ TeXMaker รันข้อความต่อไปนี้
  \documentclass[12pt,a4paper]{book}
  \usepackage{fontspec}
  \usepackage{xunicode}
  \usepackage{xltxtra}

  \defaultfontfeatures{Scale=1.23}
  \XeTeXlinebreaklocale “th_TH” % สำหรับตัดคำ
  \newcommand{\thi}{\fontspec[Scale=1.23]{THNiramitAS}}
  % 1.23 เท่าคือจาก 12 pt บน LaTeX ให้เท่ากับ 16pt บน Word

  \begin{document}
  $x^2+4$ {\thi ทดสอบภาษาไทย}
  \end{document}

  ปรากฏผลดังนี้
  Process started

  Running makemf…

  makemf: The [lmroman10-regular] source file could not be found. Running hbf2gf…

  hbf2gf (CJK ver. 4.7.0) Couldn’t find `[lmroman10-regula.cfg’ maketfm: No creation rule for font [lmroman10-regular].

  Running makemf…

  makemf: The [lmroman12-regular] source file could not be found. Running hbf2gf…

  hbf2gf (CJK ver. 4.7.0) Couldn’t find `[lmroman12-regula.cfg’ maketfm: No creation rule for font [lmroman12-regular].

  Running makemf…

  makemf: The [lmroman8-regular] source file could not be found. Running hbf2gf…

  hbf2gf (CJK ver. 4.7.0) Couldn’t find `[lmroman8-regula.cfg’ maketfm: No creation rule for font [lmroman8-regular].

  Running makemf…

  makemf: The [lmroman6-regular] source file could not be found. Running hbf2gf…

  hbf2gf (CJK ver. 4.7.0) Couldn’t find `[lmroman6-regula.cfg’ maketfm: No creation rule for font [lmroman6-regular].

  Running makemf…

  makemf: The [lmroman12-oblique] source file could not be found. Running hbf2gf…

  hbf2gf (CJK ver. 4.7.0) Couldn’t find `[lmroman12-obliqu.cfg’ maketfm: No creation rule for font [lmroman12-oblique].

  Process exited with error(s)

  รบกวนท่านบอกแนวทางการแก้ไข
  และวิธีติดตั้งแบบละเอียดด้วยครับ
  ขอแสดงความนับถือ
  อาหนึ่ง ชูไวย

 2. ตอบคุณอาหนึ่ง ชูไวย นะครับ

  ข้อความผิดพลาดที่เกิดขึ้นของคุณอาหนึ่งนั้น
  เกิดขึ้นเนื่องจาก คุณอาหนึ่งใช้คำสั่ง pdftex จากปุ่ม pdflatex ของ Texmaker ซึ่งถ้าสั่งจากปุ่มนั้นจะไม่มีข้อ
  ความเตือนให้ใช้ xelatex

  วิธีแก้ง่าย ๆ ก็คือ
  1. ใช้ command line แทน Texmaker
  หรือ
  2. เข้าไปแก้ Option ของ Texmaker ตรงช่อง LaTeX ให้เปลี่ยนจาก latex ไปเป็น xelatex เวลาจะสร้าง
  เอกสารจาก Texmaker ก็ให้ใช้ปุ่ม Latex ครับ

  * เวลาสร้างเอกสาร pdf ให้ปิดไฟล์ pdf นั้น ๆ ก่อนนะครับ

 3. เรียน คุณ tsvhh ผมลองเข้าไปเปลี่ยนที่ TexMaker > Options > Configure LaTeX > LaTeX เปลี่ยนเป็น XeLaTeX เรียบร้อยแล้ว
  ซึ่งผมใช้บนระบบปฏิบัติการ Windows ปรากฏผลดังนี้ครับ
  Process started

  Running xetex…

  This is XeTeX, Version 3.141592-2.2-0.997 (MiKTeX 2.7 Beta 5) (INITEX) entering extended mode (“C:\Program Files\MiKTeX 2.7\tex\latex\latexconfig\xelatex.ini” (“C:\Program Files\MiKTeX 2.7\tex\generic\xetexconfig\unicode-letters.tex”) (“C:\Program Files\MiKTeX 2.7\tex\latex\base\latex.ltx” (“C:\Program Files\MiKTeX 2.7\tex\latex0miktex\texsys.cfg”) ./texsys.aux found \@currdir set to: ./. Assuming \openin and \input have the same search path. Defining UNIX/DOS style filename parser. catcodes, registers, compatibility for TeX 2, parameters, LaTeX2e hacks, control, par, spacing, files, font encodings, lengths, ==================================== Local config file fonttext.cfg used ==================================== (“C:\Program Files\MiKTeX 2.7\tex\latex0miktex\fonttext.cfg” (“C:\Program Files\MiKTeX 2.7\tex\latex\base\fonttext.ltx” === Don’t modify this file, use a .cfg file instead === (“C:\Program Files\MiKTeX 2.7\tex\latex\base\omlenc.def”) (“C:\Program Files\MiKTeX 2.7\tex\latex\base\t1enc.def”) (“C:\Program Files\MiKTeX 2.7\tex\latex\base\ot1enc.def”) (“C:\Program Files\MiKTeX 2.7\tex\latex\base\omsenc.def”) (“C:\Program Files\MiKTeX 2.7\tex\latex\base\t1cmr.fd”) (“C:\Program Files\MiKTeX 2.7\tex\latex\base\ot1cmr.fd”) (“C:\Program Files\MiKTeX 2.7\tex\latex\base\ot1cmss.fd”) (“C:\Program Files\MiKTeX 2.7\tex\latex\base\ot1cmtt.fd”))) ==================================== Local config file fontmath.cfg used ==================================== (“C:\Program Files\MiKTeX 2.7\tex\latex0miktex\fontmath.cfg” (“C:\Program Files\MiKTeX 2.7\tex\latex\base\fontmath.ltx” === Don’t modify this file, use a .cfg file instead === (“C:\Program Files\MiKTeX 2.7\tex\latex\base\omlcmm.fd”) (“C:\Program Files\MiKTeX 2.7\tex\latex\base\omscmsy.fd”) (“C:\Program Files\MiKTeX 2.7\tex\latex\base\omxcmex.fd”) (“C:\Program Files\MiKTeX 2.7\tex\latex\base\ucmr.fd”))) ==================================== Local config file preload.cfg used ===================================== (“C:\Program Files\MiKTeX 2.7\tex\latex\base\preload.cfg” (“C:\Program Files\MiKTeX 2.7\tex\latex\base\preload.ltx”)) page nos., x-ref, environments, center, verbatim, math definitions, boxes, title, sectioning, contents, floats, footnotes, index, bibliography, output, =========================================== Local configuration file hyphen.cfg used =========================================== (“C:\Program Files\MiKTeX 2.7\tex\generic\babel\hyphen.cfg” (“C:\Program Files\MiKTeX 2.7\tex\generic\hyphen\hyphen.tex”) (“C:\Program Files\MiKTeX 2.7\tex\generic\hyphen\dumyhyph.tex”) (“C:\Program Files\MiKTeX 2.7\tex\generic\hyphen\zerohyph.tex”) (“C:\Program Files\MiKTeX 2.7\tex\generic\hyphen\dehypht.tex” German Traditional Hyphenation Patterns `dehypht’ Version 3.2a (Formerly known under the name `ghyph31′ and `ghyphen’.)) (“C:\Program Files\MiKTeX 2.7\tex\generic\hyphen\dehyphn.tex” New German Hyphenation Patterns `dehyphn’ Rev.31 (WaS)) (“C:\Program Files\MiKTeX 2.7\tex\generic\hyphen\frhyph.tex” frhyph.tex – French hyphenation patterns (V2.12) )) ================================= Applying patch file ltpatch.ltx ================================= (“C:\Program Files\MiKTeX 2.7\tex\latex\base\ltpatch.ltx”) ) ) Beginning to dump on file xelatex.fmt (preloaded format=xelatex 2008.2.16) 69739 strings of total length 58255 44002 memory locations dumped; current usage is 144&42058 3215 multiletter control sequences \font\nullfont=nullfont \font\OMX/cmex/m/n/10=cmex10 \font\tenln=line10 \font\tenlnw=linew10 \font\tencirc=lcircle10 \font\tencircw=lcirclew10 \font\OT1/cmr/m/n/5=cmr5 \font\OT1/cmr/m/n/7=cmr7 \font\OT1/cmr/m/n/10=cmr10 \font\OML/cmm/m/it/5=cmmi5 \font\OML/cmm/m/it/7=cmmi7 \font\OML/cmm/m/it/10=cmmi10 \font\OMS/cmsy/m/n/5=cmsy5 \font\OMS/cmsy/m/n/7=cmsy7 \font\OMS/cmsy/m/n/10=cmsy10 3633 words of font info for 14 preloaded fonts 14 hyphenation exceptions Hyphenation trie of length 23194 has 713

  ops out of 35111 88 for language 5 235 for language 4 207 for language 3 2 for language 1 181 for language 0 No pages of output. Transcript written on xelatex.log.

  Process exited with error(s)
  ทั้งหมดไม่รันภาษาไทย
  รบกวนคุณ tsvhh แนะอย่างละเอียดอีกครั้งนะครับ เช่น
  1. เริ่มติดตั้งต้องมีอะไรบ้าง เป็นขั้นๆ เผื่อท่านผู้สนใจท่านอื่นๆด้วยครับ
  2. การรันแบบ Command line ทำแบบไหนครับ หาปุ่มรันไม่เจอ หรือ ไม่ทราบไม่ทราบวิธีรัน
  3. การรันทุกครั้งของผม ไม่ได้รันโดยใช้ปุ่ม pdflatex แต่รันโดยใช้ปุ่ม latex โดยตรงตามคำแนะนำเบื้องต้นแล้วครับ แต่ยังประสบปัญหาตามที่ส่งมาเช่นเคย
  รบกวนคุณ tsvhh ตอบปัญหาข้อข้องใจอีกรอบด้วยครับ
  ขอแสดงความนับถือ
  ครูอาหนึ่ง

 4. 1. จริง ๆ แล้วผมไม่ได้ทำอะไรมากไปกว่าที่เขียนเลยครับ

  2. สำหรับ command line ก็สั่งโดยเรียกหน้าต่าง Dos command
  ขึ้นมา แ้ล้วเข้าไปโฟลเดอร์ที่เก็บไฟล์นั้นแล้วสั่ง xelatex file.tex

  3. สำหรับข้อนี้ ผมไม่สามารถทำซ้ำข้อผิดพลาดได้ ช่วยส่งไฟล์ .tex มายัง isudonto2000@yahoo.com เพื่อที่ผมจะได้สามารถ
  ทำซ้ำข้อผิดพลาด แล้วจะแจ้งวิธีแก้ไขอีกทีครับ

 5. ขอโทษนะครับแต่ผมไม่รู้จริง ๆ ว่าจะทำให้ MiKTeX 2.7 ใช้ภาษาไทยได้ยังไง เห็นตามวิธีข้างบนบอกว่าให้ไปดาวน์โหลดฟอนต์ ผมก็หา THNiramitAS ไม่เจอ

  เลยมั่วนิ่มทำตามขั้นตอน ยกเว้นแต่การดาวน์โหลดและลงฟอนต์เพิ่ม ทุกอย่างทำงานดี ได้ pdf ไฟล์ออกมาเร็วมาก ปัญหาคือแค่อ่านภาษาไทยไม่ได้ นะครับ

  กรุณาช่วยอธิบายอย่างละเอียดได้ไหมครับผมมือใหม่จริง ๆ

  ขอบคุณครับ

 6. เพิ่มรายละเอียด แล้วก็ลิงค์ที่โหลดฟอนต์แล้วนะครับ
  ได้ไม่ได้อย่างไรช่วยบอกด้วยครับผม

 7. เรียน คุณtsvhh
  ขอบคุณมากครับสำหรับคำแนะนำเบื้องต้น ตอนนี้ผมสามารถรันออกแล้ว และครั้งที่ผ่านมาที่รันไม่ออก ก็ใช้ sorce code เหมือนตัวอย่างที่ให้มาครับ เพียงประสบปัญหาคือ
  1. ไม่สามารถ save งานเป็น uft-8 ได้ใน TeXMaker
  2. รายการ font ที่เครื่องผมรันออกมีเพียง THBaijam, THNiramiAS ถ้ามีรายการอย่างอื่นอีก ขอความกรุณาแนะนำด้วยครับ เพราะใช้แล้ว O.K. มาก
  3. ใน XeLaTeX เมื่อเราต้องการทำเป็นหนังสือ/รูปเล่มหนังสือ / สารบัญ/บรรณานุกรม ต้องใช้คำสั่งอะไรบ้างครับ ผลลัพธ์ที่ได้จึงจะเป็นภาษาไทยเหมือนที่เราใช้ใน LaTeX แบบปกติ
  เช่น ใน LaTeX คำสั่ง \chapter เมื่อเราใช้ \usepackage[thai]{babel} แล้วผลลัพธ์จะออกมาเป็น คำว่า “บทที่” แต่ใน XeTeX จะได้ “Chapter” กรุณาช่วยแนะนำอีกข้อด้วยครับ
  4. เนื่องจากผมชื่นชอบ XeTeX เป็นพิเศษเพราะสามารถตัดคำได้แบบเป็นประโยคเหมือน Word Processing ทั่วๆไป พอจะทราบไหมครับว่ามีฟอนท์อะไรบ้างที่สามารถใช้ได้กับ XeTeX โดยผลลัพธ์ของฟอนท์เหล่านั้นออกมาใกล้เคียงกับฟอนท์ที่ใช้พิมพ์งานวิจัย เช่น Codia New เผื่อผมจะใช้เขียนวิจัยครับ
  5. เมื่อพูดถึง TeXMaker มีลูกศิษย์ผมหลายคนทีเดียวที่สนใจศึกษาใช้เป็น TeX Editor แต่น้องๆเหล่านั้นมักประสบปัญหาพิมพ์บนตัว TeXMaker แล้วรันไม่ออก หรือถ้ารันออกก็จะเป็นเฉพาะกรณี พิมพ์ใน Notepad++ โดยทำตามขั้นตอนของคุณ ที่ได้แนะนำไว้(อย่างยอดเยี่ยม) เบื้องต้น แต่เมื่อจะทำบน TeXMaker ก็รันไม่ออกตามเดิม ไม่ทราบว่าเกิดจากปัญหาอะไรครับ
  6. ใน TeXMaker มี option สำหรับแปลงไฟล์ output ของ LaTeX ให้เป็น HTML ได้ แต่เมื่อผมลองทำดูแล้วก็ไม่สามารถทำได้ครับ รบกวนแนะนำผมอีกข้อนะครับ
  7. จากข้อ 6. มีโปรแกรมอะไรบ้างครับที่สามารถแปลง LaTeX แบบภาษาไทยให้เป็น HTML ได้ เพราะเวลาทำเวบตัวหนังสือสูตรมักออกมาไม่สวยครับ
  หรือ ในเวบบางเวบเช่น วิชาการ.คอม สามารถพิมพ์ LaTeX โพสต์ลงได้ พอจะมีวิธีทำได้อย่างไรบ้างครับ เพราะผมอยากทำสื่อทางเวบและให้ผู้สนใจสามารถโพสต์ปัญหาทางเวบเพื่อถาม-ตอบกันได้
  สุดท้ายนี้ คำแนะนำของ คุณ tsvhh มีประโยชน์มากครับ ผมขอบขอบพระคุณอย่างสูง ณ โอกาสนี้ด้วยครับ
  ขอแสดงความนับถือ
  ครูอาหนึ่ง ชูไวย

 8. เรียนครูอาหนึ่ง ชูไวย

  1. มีปัญหากับ TeXMaker ในเรื่องเดี๋ยวก็ได้ เดี๋ยวก็ไม่ได้
  เหมือนกัน เท่าที่เจอคือพอเปลี่ยน option แล้วให้ปิด ไฟล์แล้วเปิดใหม่
  2. จริง ๆ แล้วเราสามารถใส่คำสั่งเพื่อแก้ปัญหาสระลอย
  ของ Angsana ได้ครับ แ่ต่ต้องขอเวลาหน่อย
  3. \renewcommand{\chaptername}{\thi บทที่}
  4. เหมือนข้อ 2 ครับ
  5. เพราะเรื่อง encoding ครับ ผมก็ไม่ค่อยเก่งเรื่องนี้
  ได้แต่แก้ปัญหาเฉพาะกรณีไป ลองทำตามข้อ 1
  6. ทำไม่เป็นเหมือนกันครับ แต่เวลาสร้างเว็บผมใช้ตัวนี้
  http://jemdoc.jaboc.net/index.html
  7. พวกนั้นเขาใช้วิธีการคอมไพล์ latex บน server ครับ แล้วส่งรูปกลับมาให้เว็บ ลองทำดูก็ได้ครับ สร้าง dvi ไฟล์
  ขึ้นมาก่อน แล้วใช้โปรแกรม dvipng แปลง โปรแกรมนี้
  มากับ MikTeX เรียกผ่าน command line ได้โดยตรง
  สำหรับข้อ 7 นี้ต้องปรึกษาพวกที่เป็นภาษา PHP และทำ
  เว็บบอร์ดเป็น จริง ๆ น่าจะมีโมดูลสำเร็จรูปแต่ผมไม่มี
  server ให้ใช้งานก็เลยไม่เคยค้นดู

  รู้ว่ามีคนได้ใช้ข้อเขียนของผม แค่นี้ผมก็ดีใจแล้วครับ
  ไว้แก้ปัญหาเรื่องฟอนต์ Angsana ได้จะโพสบอกครับ

 9. เรียน คุณtsvhh
  ขอบคุณมากครับ สำหรับข้อแนะนำที่เป็นประโยชน์
  วันนี้ผมสอนเนื้อหาเรื่องทฤษฎีกราฟ (Graph Theory) เลยนึกไปถึงการทำเอกสารการสอนเรื่องทฤษฎีกราฟด้วย อยากเรียนถามต่ออีกว่า คุณtsvhh พอจะรู้จักและแนะนำให้ผมใช้โปรแกรมสร้างกราฟเชิง discrete math ที่สามารถแปลงไฟล์เป็น .tex ได้ บ้างหรือเปล่าครับ เพราะปกติที่ใช้อยุ่แค่ TpX และ Graph Manipulation Package2000 ที่ได้จากประเทสจีนตั้งหลายปีมาแล้วซึ่งมันวาดกราฟได้แค่เป็นเส้นตรงเท่านั้นครับ ไม่สามารถวาดเป็นเส้นโค้งงอได้
  ขอแสดงความนับถือ
  ครูอาหนึ่ง ชูไวย

 10. ขอตอบผ่าน email แล้วกันนะครับ แล้วไว้ว่าง ๆ จะมาเขียน
  เป็นบทความอีกที

 11. ถามหน่อยได้ไหมครับ เวอร์ชั่นที่ผมใช้มันพิมไทยแล้วเป็นตัวแปลกๆ อะไรไม่รู้
  แต่ copy มาจาก ไฟล์อื่นมาวางก็เห็น font ปกติดี
  ลองดูตัวอย่างครับ

 12. ถามหน่อยได้ไหมครับ เวอร์ชั่นที่ผมใช้มันพิมไทยแล้วเป็นตัวแปลกๆ อะไรไม่รู้
  แต่ copy มาจาก ไฟล์อื่นมาวางก็เห็น font ปกติดี
  ลองดูตัวอย่างครับ

 13. ดูที่เมนู Format->Encoding ว่าใช่ UTF 8 หรือเปล่า
  รู้สึกว่าของคุณ air จะเป็น UCS-2 นะครับ

 14. มันเป็นหมดเลยครับ ผมลองเปลี่ยนที่ละอันแล้วพิมก็เป็น
  ผมสงสัยว่าไปกดโดน short key อะไรสักอย่างหรือเปล่า
  เพราะก่อนหน้านี้ไม่เป็น (ก่อนลง windows ใหม่ เนื่องจาก hdd เจ๊ง) ที่นี่เลยโหลด เวอร์ชั่นล่าสุดมาใช้ ก็เป็นอย่างที่เห็นอะครับ

 15. ลองทำตามแล้วครับ เป็นอะไรที่สุดยอดมาก
  ขอบคุณมากครับ

 16. คุณ air : เป็นบักครับ มีคนแจ้งบักนี้ไปแล้ว ว่าเป็นกับ notepad ++ เวอร์ชัน 4.8 ขึ้นไป

  วิธีแก้ง่ายที่สุดคือลง 4.7.5 ทับไปครับ

 17. อ่อครับ ที่แท้ก็บั๊กนี่เอง ขอบคุณคุณ tsvhh มากครับ

 18. ขอบคุณมากค่ะสำหรับบันทึกนี้ ลองทำตามดูและหาวิธีรันคำสั่งภายนอกจาก Notepad++ ซึ่งก็จะทำให้คนใช้ xetex ไม่ต้องรัน command อะไรนอก Notepad++ เลย หากสนใจลองเข้าไปดูที่
  http://thaiittips.blogspot.com/2008/04/tex-windows.html

 19. ผมไม่สามารถใช้ภาษาไทยทำ slide ได้นะครับ
  มันไม่ออกอักษรภาษาไทยมาเลย
  แต่เอกสารภาษาไทย ทำได้ปรกตินะครับ เมื่อทำตามคำแนะนำของคุณ พอจะมีคำแนะนำให้ผมบ้างมั๊ยครับ

  ขอบคุณครับ

  ผมใช้ MikTex 2.7

  ———————————-slide1.tex————————–
  \documentclass{beamer}
  \usepackage{fontspec}
  \usepackage{xunicode}
  \usepackage{xltxtra}
  \usepackage{pstricks}
  \usepackage{epic,eepic}
  \defaultfontfeatures{Scale=1.23}
  \XeTeXlinebreaklocale “th_TH” % สำหรับตัดคำ
  \newcommand{\thi}{\fontspec{THNiramitAS}}

  \title{A Tiny Example}
  \author{Andrew Mertz and William Slough}
  \date{\today}
  \begin{document}
  \maketitle
  \begin{frame}
  \frametitle{First Slide}
  จงหาค่าตัวแปรที่ทำให้สมการเมตริกซ์ที่กำหนดให้เป็นจริง \\
  Contents of the first slide
  \end{frame}
  \begin{frame}
  \frametitle{Second Slide}
  Contents of the second slide
  \end{frame}
  \end{document}

 20. คุณสุขุม:
  ตรงที่เป็นภาษาไทยให้ใส่
  \thi{จงหาค่าตัวแปร… } ด้วยสิครับ
  เป้าหมายที่ผมจงใจทำให้ต้องใส่ \thi คร่อมคำภาษาไทยเพราะ
  ต้องการให้ฟอนต์ภาษาอังกฤษเป็นแบบค่าตั้งต้นครับ เลยยุ่งยากนิด
  หน่อย

 21. ขอบคุณมากครับ (น้ำตาจะไหล……)

  ผมมือใหม่คอด ๆ กับ latex เลยครับ แต่ต้องใช้มันให้ได้

  ขอบคุณครับ

 22. กระทู้นี้มีประโยชน์มากเลยครับ ขอบคุณสำหรับทุกท่านที่เข้ามาโพสต์

 23. จะทำยังไงเพื่อให้หน้ากระดาษออกมาสวยได้หรอคะ

  พอดีว่าทำแล้วแต่ตัวหนังสือไม่ชิดขอบค่ะ

  บางบรรทัดก็เกินอีกบรรทัดออกมา ดูไม่เป็นระเบียบค่ะ

  รบกวนผู้รู้ด้วยนะคะ
  ขอบคุณค่ะ

 24. minnie
  กรณี XeTeX นั้นเราจำเป็นต้องช่วยมันด้วยครับ เช่นเวลาเขียน ก็ควรจะ
  ตัดประโยค หรือดัดแปลงคำ เพื่อให้ตัวโปรแกรมสามารถตัดสินใจได้ว่า
  ควรจะตัดคำตรงไหนดี หรือเราอาจจะเพิ่มการเว้นวรรคในประโยค

  แต่ในกรณีใช้ ThaiLaTeX ที่ใช้ควบคู่กับ babel ปัญหานี้จะน้อยลงเพราะ
  มีการตัดคำด้วย SWATH ให้

 25. โอ ขอบคุณมากครับ ผมเป็น newbie สำหรับ LaTeX ใช้งานภาษาอังกฤษแล้วชอบลูกเล่นของ LaTeX มาก ก็เลยพยายามทำภาษาไทยดู เคยลองทำตามหลายๆ คำแนะนำแล้วไม่เวิร์ค ไม่น่าเชื่อว่าสามารถแก้ปัญหาง่ายๆ ด้วยการใช้ notepad คู่กับ command line (อายจัง) ขอบคุณมากเลยครับ

 26. เรียนคุณ tsvhh
  ผมลองทำตามขั้นตอนที่จะทำให้ latex ใช้งานภาษาไทยได้ ด้วย code ข้างบน คือ
  \documentclass[12pt,a4paper]{book}
  \usepackage{fontspec}\usepackage{xunicode}
  \usepackage{xltxtra}

  \defaultfontfeatures{Scale=1.23}
  \XeTeXlinebreaklocale “th_TH” % สำหรับตัดคำ
  \newcommand{\thi}{\fontspec[Scale=1.23]{THNiramitAS}}
  % 1.23 เท่าคือจาก 12 pt บน LaTeX ให้เท่ากับ 16pt บน Word

  \begin{document}
  $x^2+4$ {\thi ทดสอบภาษาไทย}
  \end{document}

  ถ้าหากผมต้องการจะพิมพ์ ภาษาไทยใน \begin{document} เลยโดยไม่ต้องมี {\thi ..} มาคร่อม อยากทราบว่าจะสามารถทำได้หรือไม่ เพราะมีปัญหาเหมือนคุณสุขุม

  ที่ต้องการทำแบบนี้ก็เพราะว่า เนื้อหาภาษาไทยมันเยอะครับ ถ้าจะใส่ลง คำสั่ง แล้วมันไม่สะดวกสักเท่าไหร่นัก(อาจจะต้อง ซ้อนกันหลายๆ ชั้น)

  อีกประเดนหนึ่งคือ ผมลองประมวลผลออกมาเป็นไฟล์สกุล .pdf โดยไม่ผ่าน swath ก็ไม่เจอข้อผิดพลาดใดๆ จึงอยากถามว่า swath มีหน้าที่ไว้ทำอะไรครับ

 27. คุณ Kang
  แก้ตัวอย่างรหัสต้นให้แล้วนะครับ ทีนี้ไม่ต้องใช้ {\thi …} แล้ว ในกรณีที่
  ต้องการฟอนต์ที่แตกต่างกันออกไปสามารถอ่านรายละเอียดได้ในคู่มือของ fontspec ครับ ผมไม่ค่อยมีเวลา ไว้ว่าง ๆ จะศึกษาอีกที

  สำหรับ XeTeX นั้นตัดคำด้วย ICU ดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องใช้ swath แต่อย่างไร

 28. ผมลอง XeTeX ดูแล้วครับ มีปัญหาวรรณยุกต์ลอยมาเป็นเดือน
  หาฟอนต์มาทดแทน ก้จะมีปัญหาว่าฟอนต์ไม่ตรงกับที่ระบุอีก

  ผมใช้ฟอนต์ของวินโดว์ XP แล้ววรรณยุกต์ไม่ลอยได้แล้วครับ
  หลังชื่อฟอนต์ที่เราใช้ ต้องใส่ :script=thai

  อ้างอิงจากบทความ X eTeX, the Multilingual Lion: TeX meets Unicode and smart font technologies ของ Jonathan Kew

  ข้างล่างเป็นไฟล์คำสั่ง ผมใช้ TeXwork ที่มากับ MikTeX จะเป็น UTF-8 อยู่แล้ว แล้วตอนรันเลือกใช้ XeLaTeX

  ——————- TestXeTeX_ScriptThai.tex ——————-
  \documentclass[12pt,a4paper]{book}
  \usepackage{fontspec}
  \usepackage{xunicode}
  \usepackage{xltxtra}
  \XeTeXlinebreaklocale “th_TH” % สำหรับตัดคำ

  \begin{document}
  \font\x=”Angsana New:script=thai” at 16pt
  \x ป้า กะ ปู่ กู้อีจู้

  \font\thai=”LilyUPC:script=thai” at 14pt
  \thai $x^2+4$ ทดสอบภาษาไทย Test English Language
  \[ \int^\infty_0x^2dx \]

  \end{document}

  • ขอบคุณคุณ Chakkree มาก ๆ เลยครับ ไว้ผมจะเอาขึ้นเนื้อหาหลักครับ

   • ผมก็ได้มาเรียนรู้จากที่นี่เหมือนกันครับ ถ้าข้ามจุดนี้ไปด้วยจะได้ไปทดลองเรื่องอื่นต่อไปได้อีก ตัวที่บาดใจที่สุดคือ ใช้ฟอนต์ที่ถูกบังคับตามรูปแบบกำหนดมาไม่ได้ ก็จะไม่มีคนนิยมใช้ XeTeX เช่น หลาย ๆ อย่าง บทความวิชาการ บางแห่งก็บังคับเป็น Angsana อีก

 29. ทดลองสร้างฟอนต์ลักษณะอื่น
  แต่คราวหน้าต้องตั้งให้ ดูเป็น LaTeX มากกว่านี้
  ยังไม่ได้ทดสอบว่าจะต้องตั้งตรงไหน ถึงจะเข้ากับ \textit \textbf ได้เลย จะลองศึกษาเพิ่มอีกทีครับ

  ไฟล์ข้างล่างเป็นการตั้งแบบบังคับโดยตรง ถ้าจะเอาตัวหนาตัวบางตัวเอียง

  ————– TestAllAngsana.tex —————————
  \documentclass[12pt,a4paper]{book}
  \usepackage{fontspec}
  \usepackage{xunicode}
  \usepackage{xltxtra}
  \XeTeXlinebreaklocale “th_TH” % สำหรับตัดคำ

  \font\AngsanaNew=”Angsana New:script=thai” at 16pt
  \font\AngsanaNewItalic=”Angsana New Italic:script=thai” at 16pt
  \font\AngsanaNewBold=”Angsana New Bold:script=thai” at 16pt
  \font\AngsanaNewBoldItalic=”Angsana New Bold Italic:script=thai” at 16pt

  \newcommand{\TestText}
  {ป้ากะปู่ กู้อีจู้ \hspace{2cm}
  ที่ไม่รู้ก็มีอีกมากมาย ต้องไขว่คว้า\\ }

  \begin{document}
  \noindent
  \AngsanaNew\TestText
  \AngsanaNewItalic\TestText
  \AngsanaNewBold\TestText
  \AngsanaNewBoldItalic\TestText
  \end{document}

 30. เพื่อความสะดวกในการเปลี่ยนชนิดและขนาดของฟอนต์
  ผมเลยลองเขียนเป็น Macro ไว้ครับ ชื่อว่า \SetFont

  \SetFont{ชื่อของ True Type Font}
  \SetFont[ขนาดของฟอนต์]{ชื่อของ True Type Font}

  – ชื่อของ True Type Font : เป็นฟอนต์ที่อยู่ในระบบ Fonts ของวินโดว์ที่เป็นภาษาไทย ซึ่งจะมีอยู่ 4 ชุดต่อชนิด ดังนั้นใช้งานได้กลุ่มเดีียว
  – ขนาดของฟอนต์ : เป็น pt เช่น 16pt หรือ 12pt

  เวลาต้องการฟอนต์แต่ละลักษณะก็ต้องใช้คำสั่ง
  \FontNormal เป็นอักษรปกติ ที่ดึงจากฟอนต์แบบปกติ
  \FontItalic เป็นอักษรตัวเอียง
  \FontBold เป็นอักษรตัวหนา
  \FontBoldItalic เป็นอักษรตัวหนาและเอียง

  แ้ล้วตามด้วยข้อความภาษาไทยที่ต้องการ

  แต่ที่เขียนมาเป็นการบังคับโดยตรง ไม่เหมาะกับของ LaTeX นัก
  เดี๋ยวผมจะลอง ใช้ XeTeX ทำบทความด้วยภาษาไทยดูครับ
  จะดูว่าต้องตั้งอะไรบ้างที่ใช้งานได้ใน XeTeX+ThaiFont(ttf)

  ข้างล่างเป็นไฟล์ตัวอย่างที่ตั้งค่าชนิดและขนาดของฟอนต์ โดยกำหนดมาโคร มาใช้เองครับ

  ————- TestSetFont.tex ——————
  % Thai Font Macro
  % 11 Nov 2009
  % by Chakkree Tiyawongsuwan
  % Department of Civil Engineering
  % South-East Asia University
  % Bangkok , Thailand
  \documentclass[a4paper]{book}
  \usepackage{fontspec}
  \usepackage{xunicode}
  \usepackage{xltxtra}

  % Macro for set font’s name of windows fonts for XeTeX
  % by Chakkree Tiyawongsuwan
  % Font’s name list
  % Angsana New
  % AngsanaUPC
  % ….
  %\newcommand{\com name}[narg][opt]{def }
  % usage : \SetFont{Angsana New}
  % or \SetFont[16pt]{Angsana New}
  \newcommand{\SetFont}[2][16pt]{ % def
  \font\FontNormal=”#2:script=thai” at #1
  \font\FontItalic=”#2 Italic:script=thai” at #1
  \font\FontBold=”#2 Bold:script=thai” at #1
  \font\FontBoldItalic=”#2 Bold Italic:script=thai” at #1
  }

  \newcommand{\TestText}
  {ป้ากะปู่ กู้อีจู้ \hspace{2cm}
  ที่ไม่รู้ก็มีอีกมากมาย ต้องไขว่คว้า\\ }

  % เป็นข้อความจากคู่มือ XeTeXMain
  % แต่ใน XeTeXMain วรรณยุกต์ก็ยังลอย ทำให้เข้าใจผิดว่าไม่สามารถจัดการได้
  \newcommand{\TestTextFromXeTeXmain}{
  โดยพื้นฐานแล้ว,คอมพิวเตอร์จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของตัวเลข.คอมพิวเตอร์จัดเก็บตัวอักษรและอักขระอื่นๆ
  โดยการกำหนดหมายเลขให้สำหรับแต่ละตัว. ก่อนหน้าที่ Unicode จะถูกสร้างขึ้น,
  ได้มีระบบencodingอยู่หลายร้อยระบบสำหรับการกำหนดหมายเลขเหล่านี้.
  }

  \begin{document}
  % ชื่อ ฟอนต์ต้องมีครบทุกตระกูล normal, italic , bold และ italic bold
  \SetFont{Angsana New}
  \noindent
  \FontNormal\TestText
  \FontItalic\TestText
  \FontBold\TestText
  \FontBoldItalic\TestText

  \FontNormal
  \noindent ไม่ได้ใช้ \verb \XeTeXlinebreaklocale “th”

  \TestTextFromXeTeXmain \\
  \\

  \noindent หลังใช้ \verb \XeTeXlinebreaklocale “th”
  %The linebreaking model implemented in the ICU library
  \XeTeXlinebreaklocale “th”

  \TestTextFromXeTeXmain \\
  \\

  \SetFont{Cordia New}
  \FontNormal
  \noindent หลังจากการตั้งค่าฟอนต์ใหม่ Cordia New 16pt เป็นค่าแบบ default

  \FontNormal
  \TestTextFromXeTeXmain \\

  \FontItalic
  \TestTextFromXeTeXmain \\

  \FontBold
  \TestTextFromXeTeXmain \\

  \FontBoldItalic
  \TestTextFromXeTeXmain \\

  % เปลี่ยนฟอนต์ใหม่
  \SetFont[12pt]{FreesiaUPC}
  \FontNormal
  \noindent หลังจากการตั้งค่าฟอนต์ใหม่ FreesiaUPC 12pt

  \TestTextFromXeTeXmain \\
  \end{document}

 31. # XeTeX + Angsana + Beamer
  ลองทดสอบการใ้ช้ Angsana New:script=thai
  กับ Beamer

  ไม่ต้องสั่ง \thi แล้วครับ พิมพ์ไทยได้เลย
  แต่ยังมีปัญหากับวันที่ภาษาไทยครับ
  เคยทดสอบ polyglossia แล้วใช้ได้นะครับ
  แต่หาไฟล์ที่เคยทดสอบไม่เจอ ทำอีกครั้ง ก็ยังไม่ออก

  % ——- TestXeTeX_Beamer_Angsana.tex ——
  \documentclass{beamer}
  \usepackage{fontspec}
  \usepackage{xunicode}
  \usepackage{xltxtra}

  \defaultfontfeatures{Scale=1.23}
  \XeTeXlinebreaklocale “th” % สำหรับตัดคำ

  \title{ตัวอย่างเล็ก ๆ น้อย ๆ ครับ}
  \subtitle{Angsana New:script=thai}
  \author{จักรี ติยะวงศ์สุวรรณ}
  \date{\today} % ยังมีปัญหากับ polyglossia ขอเวลา check ก่อน

  \begin{document}

  \fontspec[
  ItalicFont={Angsana New Italic:script=thai},
  BoldFont={Angsana New Bold:script=thai},
  BoldItalicFont={Angsana New Bold Italic:script=thai},
  ]{Angsana New:script=thai}

  \maketitle

  \begin{frame}
  \frametitle{แผ่นแรก}
  เนื้อหาที่อยู่บนหน้าแรก \\
  Angsana New\\
  ป้ากะปู่ กู้อีจู้ จิ๊กกี๋ \\
  {\itshape ป้ากะปู่ กู้อีจู้ จิ๊กกี๋} \\
  {\itshape ป้า กะ ปู่ กู้อีจู้ จิ๊กกี๋ – ตัวเอียง} \\
  {\bfseries ป้า กะ ปู่ กู้อีจู้ จิ๊กกี๋ – ตัวหนา } \\
  {\bfseries\itshape ป้า กะ ปู่ กู้อีจู้ จิ๊กกี๋ – ตัวหนาเอียง} \\
  \end{frame}

  \begin{frame}
  \frametitle{แผ่นที่สอง}
  เนื้อหาที่อยู่บนหน้าสอง \\
  ขอให้สนุกกับ \XeTeX กับ Beamer นะครับ
  \end{frame}

  \end{document}

 32. ขอบคุณคุณ tsvhh และ chakkree มากครับ ผมลองใช้ file ตัวอย่างแล้วไม่มีปัญหา แต่ผมลองใส่คำว่า “น้ำ” ที่ไม่โทยังไม่ถูกที่ ไม่ทราบว่าเป็นปัญหาเฉพาะเครื่องผมหรือเปล่าครับ

  • ขอบคุณมากครับ ผมลองกับเครื่้องที่ใช้เป็นประจำบน Vista พิมพ์บน notepad++ จะไม่เห็นความผิดปกติ จะเห็นตอน compile xelatex หรือตอนเปิดใน Texworks จะเห็นว่าไม้โทไปอยู่ได้ตัวกลมๆ ผมลองใน xp ไม่มีปัญหาอะไร คงเป็นปัญหาจาก fonts ใน vista

 33. %# XeTeX + Angsana + Beamer 2

  ถ้า้ต้องการให้หน้า title มีวันที่เป็นภาษาไทย
  โดยไม่้ต้องปรับแก้ีคำสั่ง \today
  ให้ใช้ แพ็คเกจ polyglossia แทน babel
  เห็นว่า babel จะไม่่ค่อยเข้ากันกับ XeTeX

  ให้แทรก คำสั่งใช้แพ็กเก็จ แต่ว่าจะมีปัญหาตอนรัน
  ต้องตั้งคำสั่งที่สองด้วย คือ \newfontfamily{\thaifont}
  ไม่งั้น polyglossia จะหา \thaifont ไม่เจอ
  ผมไม่แน่ใจกลไกของ polyglossia แต่เห็นไปตั้งฟอนต์ทั้ง Roman Typewriter ต่าง ๆ แล้วจะมีการตั้งชื่อ \chapname เป็นภาษาไทยด้วย

  \usepackage[thai]{polyglossia}
  \newfontfamily{\thaifont}[Script=Thai]{AngsanaUPC:script=thai}

  อ้างอิง : คู่มือ polyglossia.pdf

 34. ลองใช้ xeoatex
  พอดี run ไปแล้ว เจอปัญหา metalogo.sty not found
  หนะครับ ทั้งใน texmaker และ notepad++ ไม่แน่ใจว่าผิดพลาดในขั้นตอนไหนหนะครับ ผมบันทึก วีดีโอ ตามลิ้งค์นะครับ ขอบคุณล่วงหน้านะครับ
  http://www.facebook.com/v/1957108880984

 35. ในตัวอย่าง code ด้านบนสุด เนื้อหาส่วนสีแดงมี typo ครับ
  ชื่อ font ผิด

  \setmainfont{Anagsa New:script=thai}

  ควรเป็น
  \setmainfont{Angsana New:script=thai}

 36. ผมใช้ swath กับ xelatex ครับแจ่มมากพอสมควร ได้ข้อดีมาจากทั้ง swath กับทั้ง xetex เลยครับ นั่นคือ ตอนสร้างเอกสารยังไม่เสร็จเรายังไม่ต้องตัดคำ แต่พอทำเสร็จแล้วค่อยมาตัดคำทีเดียว นี่เป็น ./script คำสั่งที่ผมรันบน ubuntu 11.04 ครับ

  swath -f latex -u u,u test_ttx.tex
  xelatex test_ttx.tex
  evince test_ttx.pdf

 37. ผมเจอกับปัญหาของ XeLaTeX ตรงที่เวลาพิมพ์ฟังก์ชันพิเศษ เช่น \sin x ฟอนต์ของ sin จะเป็นฟอนต์เดียวกันกับภาษาไทยอ่ะครับ มันจะต้องใส่โค้ดตรงไหนเพิ่มเป็นพิเศษไหมครับ

  และถ้าสมมติผมใช้ ThaiLaTeX กับการตัดคำแบบ Swath ใน TeXMaker ผมควรจะต้องใส่คำสั่งตรงไหนที่จะให้มัน Compile แล้วตัดคำครับ (ผมพยายามลองงมหาในโปรแกรมแล้วแต่หาไม่เจออ่ะครับ)

   • คือของผมมันมีปัญหาตรงที่ เวลาพิมพ์สมการพิเศษแล้วมันจะกลายเป็นฟอนต์เดียวกัน เช่นสมมติผมใช้ฟอนต์ในเอกสาร เป็น TH Sarabun แล้ว ฟอนต์ในฟังก์ชันพิเศษเช่น sin มันก็จะกลายเป็น TH Sarabun ด้วยครับ ซึ่งตามความต้องการแล้วอยากจะให้มันเป็นฟอนต์ภาษาอังกฤษแบบ Euclid

    ตัวอย่างโค้ดที่ผมใช้พิมพ์จะเป็น

    \documentclass[12pt]{article}
    \usepackage{xltxtra}
    \usepackage{xunicode}
    \usepackage{fontspec}
    \defaultfontfeatures{Scale=MatchLowercase}
    \setmainfont[Scale=1.0]{4711_AtNoon_Student}
    \XeTeXlinebreaklocale “th_TH”
    \begin{document}
    ทดสอบการใช้งานภาษาไทยบน {\XeTeX}
    $\sin x$
    \end{document}

    จะต้องตัดบรรทัดไหนหรือเพิ่มบรรทัดไหนหรือไม่ครับ

    ขอบคุณครับ 🙂

 38. Pingback: ทำรายงานด้วย XeLaTeX จาก MacTeX « Ratanawanno

 39. พี่ค่ะ คือว่าอาจาร์ยเค้าให้หนูทำคู่มือการใช้ Latex อ่ะค่ะ แล้วหนูต้องการที่จะพิมพ์อธิบายแต่มันเป็นเหมือนคำสั่งซ้อนอ่ะค่ะ มันเลยคอมไพล์ไม่ได้ จะต้องทำยังไงอ่ะค่ะ

  ตัวอย่างค่ะ!!
  \subsection{ ตัวอย่าง โครงสร้าางพื้นฐานของ \LaTeX โดยเนื้อหาจะเป็นส่วนที่อยู่ระหว่างคำสั่ง \begin{document} กับ \end{document} ดังรูป}

  พอจะคอมไพล์มันก็ติดที่คำว่า \begin{document} กับ \end{document} อ่ะค่ะ จะต้องทำไงค่ะ

 40. ສາບາຍດີ ຂໍໍຖາມແດ່ ຂ້ອຍຢາກໃຊ້ເປັນພາສາ ລາວຂ້ອຍຈະເຮັດແນວໃດ

 41. ใช้คำสั่ง \textit{2011} แต่พอรันออกมาเป็นเลขไทย ต้องแก้ไขที่จุดไหนคะ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s