เรื่องวุ่น ๆ เกี่ยวกับสารบัญ


หน้านี้จะรวบรวมความรู้ทั้งหมดตั้งแต่เริ่มช่วยแก้ไขปัญหาเรื่องสารบัญให้ผู้ร่วมชะตากรรมมา เทคนิคบางอันก็ไม่ดี เก่า ในระยะหลัง ๆ ผมเข้าใจ class book มากขึ้น ก็น่าจะถึงเวลารวบรวมไว้ซะที

กรณีแรกที่ผู้ใช้ควรจะทำความเข้าใจก่อนก็คือเรื่องของหนังสือ (ผู้ที่กำหนดรูปแบบของหนังสือวิทยานิพนธ์ควรจะศึกษาหาความรู้เดินข้ามตึกหรือไปถามอาจารย์ในสาขาเทคโนโลยีการพิมพ์ดู ไม่ใช่นั่งเทียนออกแบบโดยที่ขาดความรู้ความเข้าใจ เราตัวเองเป็นที่ตั้ง) ปกติแล้วรูปแบบที่ออกแบบไว้ใน LaTeX จะเป็นรูปแบบที่พร้อมพิมพ์ (camera ready) และใช้ระบบการเรียงพิมพ์ตามรูปแบบมาตรฐานของการเรียงพิมพ์ในโรงพิมพ์  กล่าวคือการเว้นระยะช่องไฟ ย่อหน้า รูปแบบตัวอักษร จะเหมือนกันหมด (อ่านได้จาก The not so short introduction to LaTeX 2e–มีภาษาไทยแต่ค่อนข้างล้าสมัย)

รูปแบบการใส่เลขหน้าของหนังสือ

รูปแบบการใส่เลขหน้าในหนังสือจะถูกแยกเป็นส่วน ๆ ดังนี้

 1. \frontmatter ซึ่งเราควรจะใส่ไว้หลัง \begin{document} สำหรับหนังสือภาษาอังกฤษแล้ว ตัวเลขหน้าจะถูกเปลี่ยนเป็นเลขโรมัน ส่วนบทจะไม่มีเลขกำกับบท ซึ่งในสารบัญก็จะเป็นไปตามนี้ด้วย สำหรับภาษาไทยนั้นกรณีใช้ \usepackage[thai]{babel} ในส่วนนี้จะถูกกำหนดให้ใช้เลขไทยแบบมีวงเล็บ
  \@ifclassloaded{book}{%
   % redefine page numbering for frontmatter
   % and mainmatter
   \def\ps@headnum{\let\@mkboth\@gobbletwo
   \def\@oddhead{\reset@font\hfil\thepage\hfil}
      \let\@oddfoot\@empty
   \let\@evenhead\@oddhead\let\@evenfoot\@empty}
   \let\@ltxfrontmatter\frontmatter
   \renewcommand\frontmatter{\@ltxfrontmatter
      \pagestyle{headnum}\pagenumbering{thaibracenum}}
   \let\@ltxmainmatter\mainmatter
   \renewcommand\mainmatter{\@ltxmainmatter
      \pagestyle{headings}\pagenumbering{thainum}}
  }{}

  ซึ่งถ้าไม่ชอบก็ทำการเปลี่ยนได้โดยใช้คำสั่ง \renewcommand ในเอกสารตัวจริง หรือ class ไฟล์ที่สร้างใหม่ช่วย  ซึ่งถ้าอ่านรหัสของไฟล์ thai.ldf จะพบว่า เราสามารถเปลี่ยนเป็นอักษรไทยได้โดยเปลี่ยน thaibracenum ไปเป็น thaialph หรือ thaiAlph กรณีแรกสำหรับคนที่ไม่นิยม ‘ฃ’ กับ ‘ฅ’ ส่วนกรณีหลังสำหรับคนที่ยังยอมรับสองตัวนี้อยู่ (ซึ่งจะแปลกอยู่ เพราะเวลาเราทำข้อสอบปรนัย มันเรียง ก ข ค ง )

  และขอย้ำว่าในสารบัญ ส่วนนี้จะไม่มีเลขกำกับ ซึ่งจะรวมไปถึงคำว่า “บทที่” ที่จะใส่ในส่วนต่อไปด้วย

 2. \mainmatter ในส่วนนี้จะเรียงเลขหน้าปกติ โดยใช้เลขอารบิค และเริ่มตั้งแต่เลขหนึ่ง ในส่วนนี้สามารถจะเปลี่ยนตัวเลขเป็นเลขไทย เลขโรมัน หรือเลขภาษาอื่น ๆ ก็ได้ โดยใช้คำสั่ง
  \pagenumbering{ชื่อตัวเลขนั้น}
 3. \appendix หนังสือที่มีภาคผนวก บทที่อยู่หลังส่วนนี้จะมีเรียกชื่อบทด้วยตัวอักษร ในแพ็กเกจ thailatex มีการจัดการส่วนนี้ให้เป็นตัวอักษรไทยเรียบร้อยแล้ว ตัวอย่างรหัสต้นข้างล่างเป็นการตั้งค่าสำหรับคลาส book
  \@ifclassloaded{book}{%
  \renewcommand\appendix{\par
   \setcounter{chapter}{0}%
   \setcounter{section}{0}%
   \gdef\@chapapp{\appendixname}%
   \gdef\thechapter{\@thaialph\c@chapter}}
  }{}
 4. \backmatter คำสั่งนี้ควรจะใส่ไว้ส่วนท้ายของเอกสารก่อนส่วนของบรรณานุกรม และ ดัชนี ซึ่งจะทำการปรับค่าต่าง ๆ ให้เป็นปกตินั่นเอง

การตกแต่งสารบัญ

 1. การใส่ “บทที่” ในสารบัญ กรณีที่ต้องการแก้ไข book.cls (ควรจะเก็บเป็นชื่ออื่น) สามารถทำได้โดยเพิ่มไขรหัสในส่วนที่เห็น
   \def\@chapter[#1]#2{\ifnum \c@secnumdepth >\m@ne
   \if@mainmatter
   \refstepcounter{chapter}%
   \typeout{\@chapapp\space\thechapter.}%
   \addcontentsline{toc}{chapter}%
   {\protect\@chapapp{ }\numberline{\thechapter}#1}%
   \else
   \addcontentsline{toc}{chapter}{#1}%
   \fi
   \else
   \addcontentsline{toc}{chapter}{#1}%
   \fi
   \chaptermark{#1}%
   \addtocontents{lof}{\protect\addvspace{10\p@}}%
   \addtocontents{lot}{\protect\addvspace{10\p@}}%
   \if@twocolumn
   \@topnewpage[\@makechapterhead{#2}]%
   \else
   \@makechapterhead{#2}%
 2. การเพิ่มคำว่า “หน้า” เหนือเลขหน้าในสารบัญ ทำได้ง่าย ๆ นะครับโดยการเปลี่ยนเนื้อหาของคำสั่ง \tableofcontents ดังนี้  ระยะ 14.1 cm นั้นให้แก้ไขเอาเองนะครับ ขึ้นอยู่กับระยะหน้าของแต่ละเอกสาร
  \makeatletter
  \renewcommand\tableofcontents{%
   %\addcontentsline{toc}{chapter}{ÊÒúѭ}%
   \newpage
   \leavevmode
   \begin{center}
   {\bf\large สารบัญ} \vskip 1em
   \end{center}
   \hskip 14.1cm  {\bf  หน้า }
   \vskip 0em
   \@starttoc{toc}
   }
  \makeatother

แพ็กเกจ tocloft

6 comments on “เรื่องวุ่น ๆ เกี่ยวกับสารบัญ

 1. I try to add “บทที่” and ” หน้า” by following your steps posted here but I couldn’t get it to work. I am using xelatex without the bable package. Could you please walk me through on how to make it work? I manage to change ” Table of content” to “สารบัญ” by using the following command

  “\renewcommand{\contentsname}{สารบัญ}”

  Thank you.

 2. “I try to add “บทที่” and ” หน้า” by following your steps posted here but I couldn’t get it to work. I am using xelatex without the babel package. Could you please walk me through on how to make it work?”

  How did you do? Did you change book.cls as I did for “บทที่”?

  To add ” หน้า” in your table of content, you have to put the code before \begin{document}. If it is not work could you clear me what you did and what you get?

 3. Here is the code:

  \documentclass[9pt]{book}
  \usepackage{fontspec}\usepackage{xunicode}
  \usepackage{xltxtra}\defaultfontfeatures{Scale=MatchLowercase}
  \XeTeXlinebreaklocale “th_TH”
  \setmainfont[Scale=1.4]{THNiramitAS}
  \usepackage{amsmath}
  \title{………}
  \author{…….. }

  %%%Then I add your command lines here

  \renewcommand\tableofcontents{%
  %\addcontentsline{toc}{chapter}{ÊÒúѭ}%
  \newpage
  \leavevmode
  \begin{center}
  {\bf\large สารบัญ} \vskip 1em
  \end{center}
  \hskip 14.1cm {\bf หน้า }
  \vskip 0em
  \@starttoc{toc}
  }
  %%%%%%%%%%%%

  \begin{document}
  \maketitle
  \renewcommand{\contentsname}{สารบัญ}
  \tableofcontents
  \renewcommand{\chaptername}{บทที่}
  \chapter{………………………}

  end{document}

  %%%%%%%%%%%

  I can’t get it to run. Your help is appreciated.

  Ae

  • ขอโทษด้วยครับที่รหัสที่เขียนตกไปสองบรรทัด เพิ่ม
   \makeatletter ไว้ก่อน \renewcommand\tableofcontents{ … } แล้วปิดท้ายด้วย \makeatother

   ทั้งนี้เพราะ LaTeX จะไม่สามารถใช้คำสั่งที่ขึ้นต้นด้วย \@ ในเอกสารได้

 4. ทำอย่างไรให้ข้อความบางที่ไม่เว้นมากเกินไป ระหว่างพารากราฟ หรือรูปกับข้อความ

Leave a Reply to เอ๋ Cancel reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s