การใช้ pdfpages ร่วมกับ fancy header สร้างส่วน header+footer ให้กับเอกสาร pdf


ปัญหา
มีเหตุจากผมใช้งานโปรแกรม Office แล้วมีปัญหาบางประการในการจัดเลขหน้าและส่วนหัวและส่วนท้าย และจากขนาดของไฟล์ที่ใหญ่มาก ทำให้การทำงานของโปรแกรมไม่เสถียร โปรแกรมจะค้างบ่อย ๆ เมือแก้ไขเอกสารจะค่อยข้างเสียเวลาและเสียอารมณ์เป็นอย่างยิ่ง

แนวทางแก้

  1. ทำการสร้างเอกสารใหม่ด้วยโปรแกรม Office ที่ไม่มีส่วนหัวและท้ายกระดาษ และตั้งค่าขอบกระดาษเป็น 25 มม ทั้งหมด แล้วทำการส่งออกเป็นเอกสาร pdf ที่ไม่มีเลขหน้า
  2. ใช้งาน pdfLaTeX โดนการเรียกแพกเกจ pdfpages ร่วมกับ fancy header สร้างส่วน header และ footer ให้กับเอกสาร pdf หลังจากนั้นถึงใช้งาน LaTeX ในการแทรกส่วนหัวและท้ายกระดาษ พอจะแก้ปัญหาชั่วคราวไปก่อน ได้รหัสคำสั่งดังแสดงครับ
  3. แพกเกจ babel คงต้องมีไว้เพื่อให้แสดงภาษาไทยได้ และแพกเกจ color เอาไว้ควบคุมสีครับ
\documentclass[11pt,twoside,a4paper]{book}

\usepackage[english,thai]{babel}  %% for pdflatex with thai
\usepackage[margin=20mm,top=25mm]{geometry} %% ต้องกำหนดระยะขอบ

\usepackage[final]{pdfpages}
\usepackage{fancyhdr}
\usepackage{color}

\pagestyle{fancy}
\fancyhead{}
\fancyfoot{}
\fancyhead[LE]{\colorbox{lightgray} {\color{white}{การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก}}}
\fancyhead[RO]{บทที่ 2 การวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้าง}
\fancyfoot[LE]{จักรี ติยะวงศ์สุวรรณ}
\fancyfoot[RO]{\today} %% วันที่ทำการสร้างเอกสาร

\fancyfoot[C]{\thepage} %% เลขหน้า

\renewcommand{\headrulewidth}{0.4pt} %% ไม่อยากได้เส้นก็ 0.0pt
\renewcommand{\footrulewidth}{0.4pt}

\begin{document}

\setcounter{page}{7}  %% ตั้งเลขหน้าเริ่มต้น ในกรณีที่เอกสารแยกเป็น บท ๆ

\includepdf[pages=1,fitpaper=true]{StructuralAnalysis.pdf} 
%% หน้าแรกไม่ต้องมีส่วน Header แทรกก่อนแผ่นเดียว

\includepdfset{pages=2-,fitpaper=true , pagecommand={\thispagestyle{fancy}}}
\includepdf{StructuralAnalysis.pdf}

\end{document}

ถ้า กลุ่มคนไทยผู้ใช้ $$\LaTeX$$ มีปัญหาคล้าย ๆ กันจะได้มีแนวทางในการจัดทำเอกสารด้วย LaTeX ผมได้แนวทางแก้ปัญหาจากเว็บไซต์ต่างประเทศหลายที่ในตอนทำ แต่ไม่ได้บันทึกไว้ ต้องขออภัยไว้ด้วยครับ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s