LaTeXSearch.com


Springer สำหนักพิมพ์ด้านคณิตศาสตร์ที่ใหญ่อันดับต้น ๆ ของโลก ได้ออกบริการใหม่ที่มีชื่อเรียกว่า LaTeXSearch ซึ่งเป็นบริการออนไลน์ฟรีสำหรับการหาสมการที่อยู่ในบทความมากกว่า 1 ล้านบทความ ผู้ใช้สามารถพิมพ์สมการในรูปแบบของ LaTeX ซึ่งจะได้รับคำตอบในสามรูปแบบตามแต่จะเลือกคือ

1. สมการที่ตรงกับของแบบของ LaTeX
2. ชื่อบทความที่มีสมการ LaTeX นั้น ๆ
3. Digital Object Identifier (DOI)

สนใจก็ไปใช้บริการได้นะครับ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s