Fancy Table with TikZ


ชอบมาก ๆ อีก  การใช้ tikz ทำให้การใช้งาน LaTeX เริ่มมีสีสันขึ้นมามากขึ้น

http://texblog.net/latex-archive/graphics/tikz-table/

fancy tables with TikZ
ภาพจากลิงค์ข้างต้น

ไว้จะมาเขียนรายละเอียดทีหลัง ตอนนี้ยุ่ง

ข่าวอีกข่าวที่น่าสนใจคือ KDE 4.3 for windows ออกได้หลายวันแล้ว ตัว Okular document viewer ของ KDE ใช้งานในการดูเอกสาร pdf ได้ดีและเร็วขึ้นแล้ว

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s