Beamer Rules


ได้ร่วมประชุมวิชาการ CDC 2008 ทำให้ได้รู้ว่าผู้คนในสาขานี้ใช้ Beamer
กัน น่าจะถึง 80% LaTeX สายพันธ์อื่นก็ได้เห็นประมาณ 5% ส่วน powerpoint
นั้นประมาณ 10% ที่เหลือเป็น Macซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นโปรฯ ทางอเมริกา

Beamer ที่ใช้ส่วนใหญ่ก็จะใช้ธีมมาตรฐาน มีไม่มากที่ทำธีมเองแบบผม อีกอัน
หนึ่งที่น่าแปลกใจคือเรื่องบล็อกไดอะแกรม แุทบจะหาคนวาดห่วย ๆ ไม่ได้เลย

อีกเรื่องที่น่าพูดถึงก็คือเปเปอร์งวดนี้ล้วนแต่มีคุณภาพในเรื่องรูปลักษณ์ หาแบบ
ที่เป็น Word ห่วย ๆ แทบไม่ได้เลย

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s