Animation with PSTricks


animat0.png

 

ไม่มีอะไรเขียนหากิน ลองเอารหัสต้นจากเว็บ PSTricks มารันเล่น ปรากฎว่าไม่ต้องลงอะไรเพิ่ม
ก็เห็นว่าน่าสนใจดี เผื่อใครยังไม่รู้ว่ามันทำได้ง่าย ๆ   ใครอยากรู้ว่ามันเป็นอะไรกดที่รูป Adobe
PDF
ดูนะครับ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s