Feedback


ปกติสำหรับระบบควบคุมแบบ SISO เวลาใช้คำสั่ง feedback เพื่อสร้าง negative
feedback loop ก็จะสั่ง feedback(L,1) เมื่อ L คือส่วนวงรอบเปิด พอเป็นระบบแบบ
MIMO เราก็แค่เปลี่ยนจาก 1 เป็น eye(x) เมื่อ x เป็นจำนวนสัญญาณป้อนกลับ

วันนี้เองพึ่งรู้ว่า เราสามารถสร้างระบบวงรอบปิดที่ไม่สมมาตรได้ด้วยคำสั่ง feedback
กล่าวคือ เราสามารถเลือกป้อนกลับเฉพาะสัญญาณออก และสามารถเลือกไปเข้า
ยังสัญญาณเข้าช่องไหนของระบบก็ได้ คำสั่งก็ไม่มีอะไรมากแค่ feedback(L,5,1,2)
ในกรณีนี้ 5 บอกถึงการป้อนกลับแบบโดยให้คูณห้า ในขณะที่เลข 1 บอกว่าให้ป้อน
เข้าสัญญาณเข้าช่องที่หนึ่งของระบบ และเลข 2 บอกว่าให้เอาสัญญาณช่องที่สอง
มาป้อนกลับ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s