Beamer – Handouts with Notes

สิ่งหนึ่งที่ดูเหมือน Beamer จะไม่มี ก็คือ Handouts with Notes ซึ่งอาจจะจำเป็นสำหรับ
การทำ Screen presentation เพื่อการสอน ซึ่งมีลักษณะแตกต่างจากการนำเสนอผลงาน
พอสมควร การทำเอกสารการสอนประเภทนี้ไม่มีประโยชน์อันใดที่จะต้องทำซ้ำซ้อน กล่าว
คือตัวเอกสารควรจะสมบูรณ์ในตัวเอง ผู้เรียนสามารถพิมพ์แล้วนำไปใช้ได้เลย ไม่ต้องพึ่ง
เอกสารการสอนอย่างอื่นอีก และเนื่องจากเนื้อหาต้องชัดเจนทำให้ตัวเนื้อหาก็ต้องบรรจุอยู่
ในเอกสารค่อนข้างมาก  บางครั้งผู้สอนอาจจะสอดแทรกแบบฝึกหัด การมีโน้ตด้านข้าง
แบบที่ทำกันเป็นปกติใน powerpoints ของไมโครซอฟท์ จึงเป็นสิ่งที่ค่อนข้างจำเป็นและ
มีประโยชน์

สำหรับ Beamer ตัวแพ็กเกจปกติจะไม่มีตัวเลือกนี้ แต่มีใครก็ไม่รู้ได้เขียนเอาไว้ โดยแพ็ก
เกจนี้ถูกแนะนำไว้ที่เว็บของคุณ Guido หนึ่งในผู้ใช้ Beamer ที่ทรงพลัง ถ้าสนใจก็ไป
โหลดเอาจากที่นั่นได้ โดยทำตามคำแนะนำจากเว็บของเขา หรือสำรองเผื่อหายที่เว็บที่
ผมทำไว้ก็ได้ ที่ เมื่อทำเสร็จก็จะได้เอกสารหน้าตาแบบรูปข้างฅ
ล่าง

Example of notes on handout

WinEDT 5.5 Vista compatible กับ MiKTeX 2.6 ออกแล้ว

สำหรับ WinEDT 5.5 ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง แค่ให้รันบน Vista ให้ได้โดยไม่มี
ปัญหา ส่วน MiKTeX มีการอัพเกรดซอฟท์แวร์หลายตัวเช่น Dvipdfmx, Dvipng
Dvips, MetaPost และ pdfTeX ให้เป็นเวอร์ชันที่ใหม่ขึ้น command line syntax
มีการเปลี่ยนแปลงหลายตัว และเพิ่ม MiKTeX

สำหรับ MiKTeX 2.6 นั้นสามารถลงขนานไปกับ 2.5 ได้ไม่มีปัญหา