WinEDT Application Launching Macros


ใช้งานมานานมากแล้วสำหรับบรรณาธิกรณ์ตัวนี้ ที่ยังใช้อยู่ไม่ยอมเปลี่ยนเพราะหน้า
ไม่รก และสามารถสร้างปุ่มลัดได้ กระบวนการใด ๆ ก็เขียนเป็น .bat ไฟล์ ซึ่งสามารถ
ประยุกต์ใช้ได้หลายอย่าง เคยคิดจะเขียนเป็น Macros ที่มากับ WinEDT ก็ไม่คุ้ม
ค่าศึกษา เพราะค่าเล่าเรียนที่เป็นเวลานั้นสูงมาก ถูกไถเป็น .bat ไฟล์นั้นง่ายกว่าเป็น
หลายสิบเท่า แค่สร้าง .bat ไฟล์ขึ้นมาแล้วก็

Options->Menu Setup…-> Main Menu -> &Accessories

บริเวณ Menu Items ก็เลือกสถานที่เอา จากนั้นก็ Insert อะไรก็ว่าไป ถ้าเป็น .bat
ไฟล์ดุ้น ๆ ก็ เลือก Utility ถ้าจะใช้ Macro ก็เลือก Macro ถ้าไม่เข้าใจพอถึงหน้า
ต่าง Main Menu แล้วก็กด Help เอาก็ได้ อธิบายพอใช้ได้ ตอนนี้พอมีเวลาก็ใช้
Macro ดีกว่า (ตรงไหน) ดังนี้

Run(“Comman Line”,”Startup Directory”, Maximized, Background: 0 . . 1, “Caption”,Focus, Append: 0 . . 1);

ตัวอย่าง Example 1: Run(|explorer.exe /n,/e, “%P”|,’%P’);

 

ตรง  %P, %p, %N และ %n จะมีเรื่องที่ต้องสนใจหน่อย ตัวใหญ่จะหมายถึง Input
File’s Path, Name ในขณะที่ตัวเล็กจะหมายถึง Current File’s Path, Name ซึ่ง
ตรงนี้จะมีประโยชน์ตอนทำงานแบบ Project เราสามารถกำหนดได้ว่าคำสั่งนี้ทำงาน
กับ Main File ก็ใช้ใช้ %P\%N ถ้าต้องการให้ทำงานกับ Current File ก็ %P\%n
ซึ่งสะดวกมากเวลาแยกไฟล์ใหญ่เป็นหลาย ๆ ไฟล์เล็ก ส่วนใหญ่ผมจะจำไม่ได้แล้ว
ก็ต้องมานั่งเสียเวลาค้นเรื่อย วันนี้จดไว้ก่อนแล้วกัน

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s