PSTricks

PSTricks นั้นเป็น macro สำหรับวาดรูปภาพคุณภาพสูง โดยตัวมันจะทำการแปลงคำสั่ง
macro ไปเป็นภาษา Postscript อีกที ตามที่บรรทัดแรกของคู่มือกล่าวไว้ว่า

PSTricks is a collection of PostScript-based TeX macros that is compatible with most TeX macro packages.

โดยความสามารถแล้วมันยังเป็นที่หนึ่งเหนือคู่แข่งอื่น ๆ ข้อเสียเพียงข้อเดียวคือไม่สนับ
สนุน pdf ซึ่งเป็นเฉพาะกรณี inline code เท่านั้น ด้วยความรู้ในการเขียน .bat ไฟล์เพียง
เล็กน้อยร่วมกับคำสั่งพื้นฐานของ ghostscript คุณก็จะได้รูปในรูปแบบของ pdf เพื่อใช้
ประกอบกับเอกสาร pdf ได้อย่างง่ายดาย ก่อนอื่นคุณต้องเตรียมไฟล์ LaTeX ง่าย ๆ ดังนี้
ก่อน ด้วยสมมติให้ชื่อ epshead.tex  

\documentclass[a4paper]{article}

\usepackage{pstricks}

\thispagestyle{empty} %อันนี้เพื่อให้หน้ากระดาษมันว่างโล่ง

\begin{document}

           \input quick.tex  % ไฟล์เพื่อใช้เป็นไฟล์กลางของรูปภาพ

\end{document}

จากนั้นก็ให้เขียน text ไฟล์ที่บรรจุ macro ของ PSTricks เข้าไป โดยไม่ต้องมี header
อะไรทั้งนั้น ให้สั้งคัดลอกไฟล์ดังกล่าวด้วยคำสั่งพื้น ๆ อย่าง copy โดยไฟล์ปลายทางคือ
quick.tex แล้วก็ latex filename.tex  แล้วก็แปลงเป็น .dvi และ .ps ตามลำดับ ขั้น
สุดท้ายคือแปลงรูปให้อยู่ในรูปแบบ .eps และ .pdf ด้วยคำสั่ง ps2epsi และ epstopdf  
ซึ่งสามารถสร้างเป็น .bat ไฟล์สั้น ๆ ได้ดังนี้

1:   copy %1.tex quick.tex

2:   latex  epshead.tex

3:   dvips epshead.dvi

4:   ps2epsi epshead.ps epshead.eps

5:   copy epshead.eps %1.eps

6:   del epshead.*

7:   epstopdf %1.eps

ขั้นตอนที่ 4 ตั้งก็เพื่อให้รูปภาพมีขนาดเท่ากับตัวรูปที่แท้จริง ไม่เช่นนั้นรูปที่ได้จะมีขนาด
หนึ่งหน้ากระดาษ A4 เสมอ เท่านี้เราก็จะได้รูปภาพที่สร้างด้วย PSTricks ตามต้องการ
ในกรณีที่อยากได้รูปภาพในรูปแบบอื่น ๆ ก็เปลี่ยนขั้นตอนที่ 4 เอาเอง ตามวิธีที่ว่าไว้ใน
เอกสารของ Ghostscript